Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)- Ανακοινοποίηση του πίνακα στο Παράρτημα Ι

160

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανακοινοποίηση του πίνακα στο Παράρτημα Ι της ειδικής πρόσκλησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθ. 10934/E4/29-1-2021 (ΑΔΑ: ΡΧΝΛ46ΜΤΛΗ-Μ77) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

– στη σειρά με α/α 189 διόρθωση της σχολικής μονάδας από 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ στο ορθό 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ και
– προσθήκη της σειράς με α/α 661

όπως αποτυπώνονται ακολούθως:

Α/Α ΠΕΡΙΦΕ

ΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΚΕΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΛΑ

ΔΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
189 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 25 ώρες
661 ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Δ΄ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 8ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – 25 ώρες