Ορισμός σειράς εκλογής υποψηφίων και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπ/κών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια αρμοδιότητας ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας

166

 

 

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία: