Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Π.Π.Π) Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

781

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων των τμημάτων μαθητείας και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων  των Φάσεων A΄, Β΄, Γ’ και Δ΄ του “Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας” των ΕΠΑ.Λ., καθώς και των Πιλοτικών Τάξεων μαθητείας στην Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

Η αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος Μαθητείας, από 07/01/2021 έως 15/01/2021.

Η διεξαγωγή των προπαρασκευαστικών μαθημάτων θα λάβει χώρα το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 25-01-2021 έως Τρίτη 02-02-2021.

Χρονοδιάγραμμα Π.Π.Π.

Διαβάστε το αναρτημένο στη Διαύγεια (ΑΔΑ 92Β146ΜΤΛΗ-9Ψ1) έγγραφο της Πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για ΠΠΠ δ' φάση ΙΑΝ-ΦΕΒ-2021 ΑΔΑ 92Β146ΜΤΛΗ-9Ψ1