Ανακοίνωση πίνακα παραληφθέντων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά περιοχή οργανικής θέσης από ΚΕΣΥ σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ, σχολικού έτους 2020-2021

111

Ανακοίνωση πίνακα παραληφθέντων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά περιοχή οργανικής θέσης από ΚΕΣΥ σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ, σχολικού έτους 2020-2021

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας πίνακας με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών, που κατέχουν οργανική θέση στα ΚΕΣΥ της περιοχής ευθύνης μας, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση τους, σύμφωνα με την αρ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021.»

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι:

  • οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν, από 14-12-2020 μέχρι και 18-12-2020, να υποβάλλουν ενστάσεις στα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ. της οργανικής τους θέσης) και
  • στο πιο πάνω διάστημα θα μπορεί να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

 

 

Εκ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ_ΚΕΣΥ_2020-21