Ο Οδηγός Καλών Πρακτικών STE(A)M είναι έτοιμος!!

205

Translate to:

Η κοινοπραξία του έργου STEAMonEdu έχει ετοιμάσει έναν Οδηγό Εκπαιδευτικών Πρακτικών STE(A)M για μεταγενέστερες ερευνητικές δραστηριότητες, εντοπίζοντας 11 επιτυχημένες πρακτικές, από τις οποίες είναι δυνατόν να ληφθούν μαθήματα σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν μια STE(A)M προσέγγιση στη διδασκαλία.

Ως αποτέλεσμα της έρευνας και δημιουργικές τεχνικές που θα είναι καθοριστικής σημασίας μεταξύ των μελών της κοινότητας, το STE (A)M εκπαιδευτικό πλαίσιο θα περιλαμβάνει ικανότητες, πολιτικές, μεθοδολογίες, και εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με το έργο STEAMonEdu, αυτή η πρώτη έκδοση του οδηγού έχει επίσης ως στόχο να τροφοδοτήσει τη συζήτηση μεταξύ των μελών της κοινότητάς μας, παρέχοντάς τους παραδείγματα, ιδέες και μια γραμμή βάσης για τη συγκριτική αξιολόγηση των δικών τους πρακτικών και έργων.

Στόχος είναι να συνοψίσουμε και να αξιολογήσουμε καλές και όχι τόσο καλές εκπαιδευτικές πρακτικές STE(A)M, βασισμένες σε τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την εκπαίδευση STEM και STE(A)M.

Best-STEAM-Practices-Guide-v1

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα

Από την αρχή του έργου, τα μέλη της κοινότητας STEAMonEdu μπορούν  να ενταχθούν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου έχουν συλλεχθεί καλές πρακτικές. Κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να ενταχθεί στην κοινότητα μπορεί επίσης  να εγγραφεί οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί.

Η διαδικτυακή κοινότητα θα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αλλά  και μετά το έργο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να μοιραστείτε και να μάθετε για τις εκπαιδευτικές εμπειρίες των άλλων.

25 κριτήρια και αρχές αξιολόγησης που χαρακτηρίζουν μια πρακτική STE(A)M

Το έργο STEAMonEdu αναφέρεται σε «καλές πρακτικές» τέτοιων πρωτοβουλιών κατάρτισης και εκπαίδευσης που οικοδομούνται και υλοποιούνται από σχολεία, ΜΚΟ και  φορείς εκπαίδευσης, ενσωματώνοντας συγκεκριμένες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης STEAM χωρίς αποκλεισμούς, της μάθησης που βασίζεται σε επίλυση προβλημάτων ή της μάθησης μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης.

Επίσης, στην αρχή του έργου, οι εταίροι συμφώνησαν σε 25 κριτήρια αξιολόγησης με βάση τις αρχές που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα. Κάθε κριτήριο έχει βαθμολογηθεί από 0 (δεν είναι πολύτιμο) έως 3 (καλό), η μέγιστη βαθμολογία που επιτυγχάνεται από μια πρακτική αξιολογώντας το σύνολο των κριτηρίων είναι  75. Οι πρακτικές που έλαβαν βαθμολογία πάνω από 65 θεωρούνται βέλτιστες πρακτικές.

Επιπλέον, για να θεωρηθεί πρακτική STE (A) M, μία πρακτική πρέπει να περιλαμβάνει Τέχνες μεταξύ των διαφορετικών αρχών.

Ένας κατάλογος εκπαιδευτικών και πολιτικών πρακτικών

Μέχρι αυτή τη στιγμή, η πλατφόρμα έχει συλλέξει περίπου 65 εκπαιδευτικές πρακτικές και 18 πολιτικές για κάθε είδους υλοποιήσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STE (A) M.

Κάθε εκπαιδευτική πρακτική χωρίστηκε σε πέντε μέρη, για τη διευκόλυνση της εισαγωγής πληροφοριών:

1)Γενικές πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα βασικά δεδομένα της πρακτικής, δηλαδή, τίτλο, γλώσσα, περίληψη, περιοχή / θέμα χρήσης STE (A) M στην πρακτική, βασικούς  όρους, πληροφορίες άδειας και οποιαδήποτε σχετική πηγή.

2)Συγγραφέας, παρουσιάζοντας το όνομα, καθώς και ονόματα άλλων συγγραφέων που συνεργάστηκαν στην καλή πρακτική.

3)Κοινό και Εκπαιδευτικό Πλαίσιο, όπου παρέχονται τα χαρακτηριστικά των ατόμων του κοινού που στοχεύει η πρακτική ( ηλικιακό εύρος, ικανότητες που καλλιεργεί), καθώς και το εκπαιδευτικό πλαίσιο με το οποίο σχεδιάστηκε ή / και χρησιμοποιήθηκε αυτή η πρακτική.

4)Εκπαιδευτικές λεπτομέρειες, όπου παρέχονται τα συγκεκριμένα δεδομένα της πρακτικής, δηλαδή το θέμα της διδασκαλίας όπου εφαρμόστηκε η πρακτική, η διάρκεια, η δυσκολία, τα μαθησιακά αποτελέσματα και η συγκεκριμένη χρήση, ο προσανατολισμός / εστίαση, ο τρόπος παράδοσης, η παιδαγωγική θεωρία / τρόπος / στρατηγική που ακολούθησε, τους απαραίτητους πόρους που απαιτήθηκαν για να εφαρμοστεί και μια πλήρη περιγραφή κειμένου που μπορεί να συνοδεύεται από αρχεία ή συνδέσμους (έγγραφα ή διευθύνσεις URL).

5)Υλοποίηση, που χρησιμοποιείται για την καταγραφή δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της πρακτικής, όπως η χώρα και ο οργανισμός, ο τύπος εκπαίδευσης και το μέγεθος του κοινού στο οποίο εφαρμόστηκε, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση (εάν υπάρχουν) και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή.

Ομοίως, οι εκπαιδευτικές πολιτικές μεταφορτώνονται από τους συνεργάτες του έργου οι οποίες οργανώνονται σε τρία μέρη:

1)Γενικές πληροφορίες, που περιλαμβάνουν όλα τα κύρια πεδία ενδιαφέροντος που παρέχουν την ταυτότητα της πολιτικής, δηλαδή τον τίτλο, τη γλώσσα, τον σκοπό, τους βασικούς όρους, τη χώρα και την αρχή που εξέδωσε την πολιτική και μια πηγή (κείμενο ή διεύθυνση URL) που δείχνει στην αρχική πολιτική.

2)Εφαρμογή και κοινό, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για το κοινό-στόχο, την κάλυψη (περιοχή εφαρμογής) και το εκπαιδευτικό πλαίσιο για το οποίο δημιουργήθηκε η πολιτική.

3)Λεπτομέρειες, οι οποίες επιτρέπουν μια σύντομη ή εκτενή περιγραφή της πολιτικής (λόγος, διαδικασίες εφαρμογής, δομές εφαρμογής, ορισμοί), καθώς και παρακολούθηση και αξιολόγηση που εφαρμόζεται, σχετικές πολιτικές και το help desk που μπορεί να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σας προσκαλούμε να τον δείτε και να ερευνήσετε τα περιεχόμενα του οδηγού, να συμμετάσχετε στη συζήτηση του φόρουμ και να ανεβάσετε το περιεχόμενό σας! Ας φτιάξουμε την κοινότητα μας!

Πηγή:  https://steamonedu.eu/news/a-guide-of-steam-education-practices/

Σαρλή Έλενα

 

Συνημμένα Αρχεία: