Εκ νέου Πρόσκληση εγγεγραμμένων στους κυρωμένους τελικούς πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Χώρας για υποβολή νέας δήλωσης προτίμησης για την τοποθέτηση τους σε κενούμενη θέση Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 – Νηπιαγωγών στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

86
ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ_ΣΕΕ ΠΕ60_ΠΔΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΔΑ