Ανάρτηση Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας των Υποψηφίων της με αριθμ. Φ.35.3/7040/28-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7Ι646ΜΤΛΗ-Α58) Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020, καθώς και των αντίστοιχων πινάκων απορριπτέων

235

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/7040/28-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7Ι646ΜΤΛΗ-Α58) ΣΟΧ 1/2020 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, η οποία αναρτήθηκε στο κατάστημα και στην ιστοσελίδα της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, στις 21-09-2020 και αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Δ.Ε ειδικότητας Οδηγών σχολικών λεωφορείων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ενός (1) ατόμου Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών, πλήρους απασχόλησης, και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2021, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημ. και Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (δ. Αγρινίου) του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνουμε ως εξής:

Α) Ανάρτηση πινάκων

Οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/7040/28-08-2020 (ΑΔΑ: Ω7Ι646ΜΤΛΗ-Α58) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2020, καθώς και οι πίνακες απορριπτέων αναρτήθηκαν στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α, Πάτρα) με πρακτικό ανάρτησης, αλλά και στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (http://pdede.sch.gr) την Τρίτη, 20-10-2020.

H Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας περί μη ανακοίνωσης σε τρίτους προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων ανάρτησε τους πιο πάνω πίνακες χωρίς να εμφανίζονται αναλυτικά τα κριτήρια που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα τους (π.χ. ποσοστό αναπηρίας, αριθμός τέκνων κ.α.). Ωστόσο, στην Στήλη: Βαθμολογία γίνεται σαφής παραπομπή στα αντίστοιχα Κεφάλαια και Πεδία του «Παραρτήματος Ανακοινώσεων ΣΟΧ «2.12.2019» και της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 για λόγους διαφάνειας και δημοσιότητας.

Β) Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Κατά των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες επιτρέπεται να ασκήσουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλ. από 21/10/2020 και λήγει την 30/10/2020.

Γ) Διαδικασία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων (ήτοι μέχρι 30/10/2020).

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

                                                                      Πάτρα, 20/10/2020

 

ΣΟΧ 1 2020_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (101)

 

ΣΟΧ 1 2020_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (101)

 

ΣΟΧ 1 2020_ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ_ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ (102)

 

ΣΟΧ 1 2020_ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ_ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ_ανακ.