Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 (ΑΔΑ: Ω7Ι646ΜΤΛΗ-Α58) και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ με σήμανση έκδοσης «2.12.2019» για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

233

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_21.09.2020

Ω7Ι646ΜΤΛΗ-Α58_ΕΓΚ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2020_ ΠΔΕ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019