Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.30.1/6955/26-8-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΧΑ46ΜΤΛΗ-Ι2Μ) απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ηλείας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)

59
Ω8ΒΤ46ΜΤΛΗ-ΚΟ7

Συνημμένα Αρχεία: