Τα νέα του CHOICE

32

 

Translate to:

CHOICE was present in the extraordinary according to its 450 national and international participants scientific webinar entitled “Integrating Computational Thinking-Computing and the Epistemology of STEM through the model of Computational Pedagogy”. A very successful webinar which hosted 110 participants in the virtual room plus 340 participants on youtube livestreaming.

                                         

Dr. Athanasia Balomenou, Scientific Director of our CHOICE project, provided the participants all the necessary information of the purposes and the goals of the ERASMUS+ KA3 project CHOICE, which aims to boost young people’s interest towards STEM subjects and careers, contributing to reduce skill mismatches in the labour market. The innovative MOOC, made of OERs co-created by students, teachers and role models, will reach out to EU educational systems, supported by the awareness-campaign and policy dialogue triggered by stakeholders round-tables and policy-recommendations.

Moreover, in this webinar emerged  that CHOICE  shares many common goals with the other  ERASMUS+ KA3 project of the Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Western Greece STEAMonEdu, and in this way these projects  can act in a complementary way. While STEAMonEdu is teacher oriented, focusing on the creation of the profile of the STEM educator, CHOICE is student oriented, focusing on ways that teachers can support STEM educational practices to increase young people’s motivation to choose STE(A)M careers through a practice-oriented approach.

 

 

Ακολουθεί μετάφραση στα ελληνικά

Το CHOICE ήταν παρόν στο εξαιρετικό, σύμφωνα με τους 450 εθνικούς και διεθνείς συμμετέχοντες, επιστημονικό διαδικτυακό σεμινάριο, με τίτλο «Ενσωμάτωση της Υπολογιστικής Σκέψης-Πληροφορικής και της Επιστημολογίας του STEM μέσω του μοντέλου της Υπολογιστικής Παιδαγωγικής». Ένα πολύ επιτυχημένο διαδικτυακό σεμινάριο που φιλοξένησε 110 συμμετέχοντες στην εικονική αίθουσα συν 340 στη ζωντανή ροή στο YouTube.

Η Δρ. Αθανασία Μπαλωμένου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου CHOICE, παρείχε στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους σκοπούς και τους στόχους του προγράμματος ERASMUS + KA3 CHOICE, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των νέων για θέματα STEM και σταδιοδρομίας, συμβάλλοντας στη μείωση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Το καινοτόμο MOOC, φτιαγμένο από OERs που συν-δημιουργήθηκαν από μαθητές, καθηγητές και πρότυπα, θα προσεγγίσει τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ, υποστηριζόμενo από την εκστρατεία ευαισθητοποίησης και τον διάλογο σε επίπεδο εφαρμογής πολιτικών που ξεκίνησαν από τα στρογγυλά τραπέζια και τις συστάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής.

Επιπλέον, σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο προέκυψε ότι το CHOICE μοιράζεται πολλούς κοινούς στόχους με ένα ακόμη έργο ERASMUS + KA3 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, το STEAMonEdu, και με αυτόν τον τρόπο  τα συγκεκριμένα έργα μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά. Ενώ το STEAMonEdu είναι προσανατολισμένο στους εκπαιδευτικούς, εστιάζοντας στη δημιουργία του προφίλ του εκπαιδευτή STEM, το CHOICE είναι προσανατολισμένο στους μαθητές, εστιάζοντας σε τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποστηρίξουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές STEM για να αυξήσουν τα κίνητρα των νέων να επιλέξουν σταδιοδρομίες STE(A)M μέσω μιας περισσότερο πρακτικής και λιγότερο θεωρητικής προσέγγισης.