8th of March….STEAM approach by an Ancient Role Model

195

Επισήμανση: Ακολουθεί του Αγγλικού Ελληνικό Κείμενο

8th of March 2020 Women’s Day-8th of March 415 AD, Hypatia stays in history as a female ancestor of the STEAM approach and a role model worldwide…

Hypatia was a Greek neo-Platonic philosopher, astronomer and mathematician, director of the Neoplatonic School in Alexandria. She taught philosophy and astronomy in Alexandria, She could be described as an ancestor of the STEAM approach: scientist, mathematician, astronomer, philosopher, teacher … and even in an age where it was not easy for a woman to be accepted as a prominent scientist.

For Hypatia, mathematics was not a hard science based on proofs but rather the sacred language of the universe. Borrowing from Pythagoras, she taught that the cosmos is numerically ordered, with the planets moving in orbits corresponding to musical intervals and creating harmonies in space—“the music of the spheres.” Geometry was used as a meditative tool for understanding the dualism between matter and spirit. There was little to distinguish astronomy from astrology or mathematics from magic in the ancient world; Hypatia’s association with the stars was enough for church leaders to accuse her of sorcery
( https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/killing-hypatia).

Hypatia was murdered on the 8 th March 415 by a group of fanatics who considered her a witch because they could not understand her philosophy. The date of her death coincides with 8th of March 415 AD!
More information on Ypatia’s life and scientific offer can be found at the following links:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypatia
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B1%CF%
84%CE%AF%CE%B1

https://oregonstate.edu/ins…/phl201/modules/Philosophers/Hyp
atia/hypatia.html

https://youtu.be/B9m0iWTm080

https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/killing-hypatia

Women and Science

In modern societies, there seems to be no prejudice that science is a male affair. However, it is noteworthy that in the long history of the Nobel Prizes, female scientists have been assigned a one-digit percentage among one of the three scientific awards. Indeed, of the 605 Nobel awards between 1901 and 2017, only 18 were nominated to women. The first woman to get a Nobel was Marie Curie. In particular, she received a Physics Nobel in 1903 and a Chemistry Nobel in 1911. She is the first person to receive two Nobel Prizes and the only Nobel Prize winner in different sciences. She is the first woman to have a university degree in France and the first woman to give a lecture at the University of Sorbonne.

8 Μαρτίου 2020 Ημέρα της Γυναίκας, 8 Μαρτίου 415 μ.Χ έμεινε για πάντα στην Ιστορία η Υπατία, η πρόγονος της STEAM προσέγγισης και πρότυπο της εποχής της…

Η Υπατία ήταν Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός, διευθύντρια της νεοπλατωνικής σχολής στην Αλεξάνδρεια. Δίδαξε φιλοσοφία και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια, Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πρόγονος της STEAM approach: επιστήμονας, Μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος, δασκάλα… και μάλιστα σε μια εποχή όπου δεν ήταν εύκολο να αποδεχτούν μια γυναίκα ως εξέχουσα επιστήμονα.


Για την Υπατία, τα μαθηματικά δεν ήταν μια σκληρή επιστήμη βασισμένη σε αποδείξεις αλλά μάλλον βασίζονταν στην ιερή γλώσσα του σύμπαντος. Επηρεασμένη από τον Πυθαγόρα, δίδαξε ότι ο Κόσμος ταξινομείται αριθμητικά, με τους πλανήτες να κινούνται σε τροχιές που αντιστοιχούν σε μουσικά διαστήματα και να δημιουργούν αρμονίες στο διάστημα : «τη μουσική των σφαιρών». Η γεωμετρία χρησιμοποιήθηκε από την Υπατία ως εργαλείο διαλογισμού για την κατανόηση του δυϊσμού μεταξύ ύλης και πνεύματος. Η φιλοσοφία της Υπατίας για το σύμπαν και τους αστερισμούς ήταν αρκετή για τους τότε .άρχοντες της εκκλησίας ώστε να την κατηγορήσουν για μαγεία (https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/killing-hypatia).

Η Υπατία δολοφονήθηκε στις 8 Μαρτίου 415 μ.Χ από ομάδα φανατικών οι οποίοι τη θεωρούσαν μάγισσα, διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη φιλοσοφία της. Η ημερομηνία θανάτου της συμπίπτει στις μέρες μας με την «παγκόσμια ημέρα της γυναίκας»! Περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και την επιστημονική προσφορά της Υπατίας μπορείτε να αναζητήσετε στους ακόλουθους ενδεικτικούς συνδέσμους:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypatia
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B1%CF%
84%CE%AF%CE%B1
https://oregonstate.edu/ins…/phl201/modules/Philosophers/Hyp
atia/hypatia.html https://youtu.be/B9m0iWTm080
https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/killing-hypatia

Γυναίκα και Επιστήμη

Στις σύγχρονες κοινωνίες φαίνεται ότι δεν υπάρχει η προκατάληψη ότι η επιστήμη είναι ανδρική υπόθεση. Εντούτοις, είναι χαρακτηριστικό ότι στην πολύχρονη ιστορία των βραβείων Νόμπελ, σε γυναίκες – επιστήμονες αντιστοιχεί επί τοις εκατό μονοψήφιο νούμερο απονομής κάποιου εκ των τριών επιστημονικών βραβείων. Ενδεικτικό είναι ότι από τους συνολικά 605 επιστήμονες που έχουν τιμηθεί με Νόμπελ μεταξύ 1901-2017, μόνο οι 18 ήταν γυναίκες. Η πρώτη γυναίκα που πήρε Νόμπελ ήταν η Μαρί Κιουρί. Συγκεκριμένα πήρε Νόμπελ Φυσικής το 1903 και Νόμπελ Χημείας το 1911. Πρόκειται για τον πρώτο άνθρωπο που πήρε δύο Νόμπελ και τον μοναδικό που έχει Νόμπελ σε διαφορετικές επιστήμες. Είναι η πρώτη γυναίκα που πήρε έδρα σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας και η πρώτη γυναίκα που έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.