Εναρκτήρια Συνάντηση STEAMonEdu Erasmus+ KA3

161

Translate to:

 

 

Ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του STEAMonEdu, η οποία υλοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21 και 22 Ιανουαρίου 2020. Στο διετές αυτό έργο συμμετέχουν 7 εταίροι από 5 διαφορετικές χώρες και συγκεκριμένα:

α) Ελλάδα, ΙΤΥΕ Διόφαντος και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με το ΠΕΚΕΣ Δ.Ε.

β)Γερμανία,  21st Century Competence Centre

γ) Ιταλία, Stati Generali dell’Innovazione (SGI)

δ) Ρουμανία, EOS Foundation 

ε) Ισπανία, Colectic

στ) Ευρωπαϊκό Δίκτυο, ALL DIGITAL

Το STE(A)M είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση της μάθησης που χρησιμοποιεί την επιστήμη (φυσικές επιστήμες), την τεχνολογία (πληροφορική), τη μηχανική, τις τέχνες  (ανθρώπινων δραστηριοτήτων για τη δημιουργία οπτικών, ακουστικών ή ερμηνευτικών έργων εκφράζονταw  φαντασιακές ή τεχνικές δεξιότητες του μαθητή – δημιουργού που προορίζονται να εκτιμηθούν για την ομορφιά ή τη συναισθηματική δύναμή τους) και τα μαθηματικά ως αφετηρία για να καθοδηγήσουν τους μαθητές στην έρευνα, τον διάλογο και την κριτική σκέψη μέσω της ενίσχυσης όσων μαθαίνουν οι μαθητές  στο σχολείο με τη ζωή εμπλέκοντας τους μαθητές στην ανακάλυψη και οικοδόμηση των γνώσεων τους μέσα από μία διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση.

Προτάθηκε αρχικά από τη  Ramaley Judith (2001) βιολόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η οποία αναφέρθηκε μια «εκπαιδευτική προσέγγιση – «ενοποιημένης» διδασκαλίας συμπεριλαμβάνοντας κλάδους των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της επιστήμης των μηχανικών και των μαθηματικών  με το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Στη διδασκαλία με μεθοδολογία STEΑM επιχειρείται η μεγαλύτερη αξιοποίηση  ανακαλυπτικής – διερευνητικής μάθηση με το  μαθητή να  εμπλέκεται δημιουργικά και συνεργατικά με τους συμμαθητές του, προκειμένου να δώσουν από κοινού λύσεις σε προβλήματα που τίθενται από τον εκπαιδευτικό.

Στο έργο αυτό σε συνεργασία με επιστήμονες και εκπαιδευτικούς από άλλες πέντε (5) χώρες θα προσπαθήσουμε:

α) Να ανιχνεύσουμε καλές πρακτικές και τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών STE(A)M στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση

β) Το προσδιορίσουμε το προφίλ του STE(A)M Educator (Εκπαιδευτικού / Εκπαιδευτή)  ή ομάδα εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που εργάζονται συνεργατικά (co-teaching  /team teaching)

γ) Να δημιουργήσουμε εκπαιδευτικό – επιμορφωτιό υλικό για Εξ Αποστάσεως (MOOCs) και Μικτή Μάθηση (Blended Learning)

δ) Να επιμορφώσουμε  STE(A)M educators με Εξ Αποστάσεως (MOOCs) και Μικτή Μάθηση (Blended Learning)

ε) Να προτείνουμε πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην  Ελλάδα για  STE(A)Μ Education

Σαρλή Έλενα

Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας