Επιμορφωτικό σεμινάριο «Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs)»

24

Translate to:

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος «Σχεδιάζοντας μία Νέα Σχολική Εκπαίδευση Για Όλους- “Designing A New School Education for All (DANsCE for All) (Κωδ. Αριθ. 2019-1-EL01-KA101-061878), που υλοποιείται από την Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή τεσσάρων σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, ο κ. Ζησιμόπουλος Δημήτρης, συμμετείχε με την ιδιότητα του Επιστημονικά Υπεύθυνου του προγράμματος, στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs)» που υλοποιήθηκε από τον φορέα EUROPASS TEACHER ACADEMΥ στη Φλωρεντία της Ιταλίας το χρονικό διάστημα 9-13 Δεκεμβρίου 2019.

Α. Ενέργειες-δράσεις πριν την πραγματοποίηση του επιμορφωτικού σεμιναρίου

Στις 10/10/2019 πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές συναντήσεις, με τη συμμετοχή της Προωθήτριας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, με τις/τους Διευθύντριες/ντές των τεσσάρων σχολείων και τους συλλόγους διδασκόντων με τους οποίους συζητήθηκαν ο σκοπός και οι στόχοι του προγράμματος, το χρονοδιάγραμμα και διαδικαστικά θέματα.

Β. Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων του επιμορφωτικού σεμιναρίου ανά ημέρα

 Δευτέρα:

9.00: Καλωσόρισμα και ενημέρωση για διαδικαστικά θέματα. Δραστηριότητες «σπάσιμο πάγου» (ice-breaker activity) και αυτοπαρουσίασης των συμμετεχόντων και των σχολικών μονάδων προέλευσης με χρήση λογισμικού παρουσίασης (powerpoint) και video.

11.00-14.00: Συζήτηση σε ομάδες και δραστηριότητες βιωματικής μάθησης με παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες για τις έννοιες της διαφορετικότητας, της αναπηρίας, το ιατρικό, κοινωνικό και βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας.

Τρίτη:

Συζήτηση σε ομάδες και δραστηριότητες βιωματικής μάθησης με παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες για την έννοια της συμπερίληψης, τους φραγμούς της συμμετοχής στο σχολείο της γειτονιάς και τα μέσα που απαιτούνται για την άρση τους. Συμπλήρωση του εργαλείου «Δείκτης για τη Συμπερίληψη» για τον προσδιορισμό της κουλτούρας, των πολιτικών και των πρακτικών που ακολουθούνται στα σχολεία προέλευσης των συμμετεχόντων (Φινλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ρουμανία)

Τετάρτη:

Συζήτηση σε ομάδες,  δραστηριότητες βιωματικής μάθησης και φύλλα εργασίας για τους συμμετέχοντες σχετικά με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τα επίπεδα τροποποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος 

Πέμπτη:

Συζήτηση σε ομάδες,  δραστηριότητες βιωματικής μάθησης και φύλλα εργασίας για τους συμμετέχοντες σχετικά με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τα επίπεδα τροποποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος 

Παρασκευή:

Παρουσίαση και χρήση βασικών εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Μοντέλα συνεργατικής διδασκαλίας, ανταλλαγή καλών πρακτικών εφαρμογής τους (Πορτογαλία, Φινλανδία).

 

Γ. Αποτελέσματα του επιμορφωτικού σεμιναρίου-Διάχυση και αντίκτυπος στις σχολικές μονάδες της κοινοπραξίας και εκπαιδευτικούς της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Έχουν προγραμματιστεί σε συνεργασία με τον ΣΕΕ κ. Θ. Βαλμά ενδοσχολικές επιμορφώσεις αναφορικά με το περιεχόμενο του σεμιναρίου στα συστεγαζόμενα σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής για το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ και εκπαιδευτικούς της Β΄ τάξης. Οι εν λόγω πρακτικές θα αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα υπό τον συντονισμό των ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Γενικής Αγωγής ΠΕ70 και θα εμπλουτιστούν με όσες θα αποκομίσουν από τα επόμενα επιμορφωτικά σεμινάρια, στα οποία θα συμμετάσχουν αντιπροσωπευτικά δύο εκπαιδευτικοί από κάθε σχολική μονάδα μεταφέροντας με τη σειρά τους τις εμπειρίες τους στους συλλόγους διδασκόντων.

Παρατίθεται το πρόγραμμα των ημερίδων:     Έγγραφο2

 

Του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Ζησιμόπουλου Δημήτρη

 

 

Συνημμένα Αρχεία: