Ανακοίνωση πίνακα παραληφθέντων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά περιοχή οργανικής θέσης από ΚΕΣΥ σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ, σχολικού έτους 2019-2020

252

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας πίνακας με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών, που κατέχουν οργανική θέση στα ΚΕΣΥ της περιοχής ευθύνης μας, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση τους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 176269/Ε2/12-11-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.»

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι:

  • οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν, από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019, να υποβάλλουν ενστάσεις στα οικεία Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (της έδρας του Κ.Ε.Σ.Υ. της οργανικής τους θέσης) και
  • στο πιο πάνω διάστημα θα μπορεί να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Δ.Ε. τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.