Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (1019-201-9900400) μηνός Οκτωβρίου 2019

37
61Σ34653ΠΣ-Ο6Ν

Συνημμένα Αρχεία: