Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), σχολικού λεωφορείου (ΣΟΧ 2/2019)

157

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8574/26-08-2019 ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 9ΛΡΜ4653ΠΣ-ΧΩ7) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας στις 19-09-2019  και αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Δ.Ε ειδικότητας Οδηγών σχολικών λεωφορείων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), πλήρους απασχόλησης, και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2020, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημ. και Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (δ. Αγρινίου) του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνουμε ως εξής:

Α) Ανάρτηση πινάκων

Οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8574/26-08-2019 ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 9ΛΡΜ4653ΠΣ-ΧΩ7)  Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019, καθώς και οι πίνακες απορριπτέων αναρτήθηκαν στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α, Πάτρα) με πρακτικό ανάρτησης, την Τετάρτη, 09-10-2019.

Β) Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Κατά των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες επιτρέπεται να ασκήσουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλ. από 10/10/2019 και λήγει την 21/10/2019.

Γ) Διαδικασία υποβολής ενστάσεων στο ΑΣΕΠ.

Η ένσταση κατατίθεται και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, ΤΘ 14307, ΤΚ 11510).

Για να εξεταστεί η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e- παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Στην περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων / Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.