Ανακοίνωση αποφάσεων πρόσληψης & τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και γενικά σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

1485

Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών κλάδων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που τοποθετήθηκαν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και γενικά σχολεία στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με τις συνημμένες Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, να παρουσιαστούν την

Τρίτη 08-10-2019 από 09:00-12:00

για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α στην Πάτρα.

Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Παρασκευή 11/10/2019 .

Όσοι δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

 Διαδικασία Πρόσληψης

Οι αναπληρωτές/τριες, αφού ετοιμάσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, ακολουθούν τα παρακάτω βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους.

1ο Βήμα: Προσέλευση στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α, Πάτρα) για ανάληψη υπηρεσίας στα παρακάτω τμήματα:

1α) Τμήμα Γ΄ Προσωπικού (Γραφείο 3):

Όλοι οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται στο Τμήμα Γ’ Προσωπικού και υπογράφουν: α) την σύμβασή τους εις τριπλούν β) το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας και γ) καταθέτουν τις Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου και Ψυχιάτρου.

Σημειώσεις:

 • Πριν την υπογραφή των συμβάσεων θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., Διεύθυνση)
 • Πρωτότυπο αντίγραφο σύμβασης θα παραλάβετε στην συνέχεια από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία τοποθετηθήκατε
 • Σε περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης των Ιατρικών γνωματεύσεων κατά την ανάληψη υπηρεσίας, υποχρεούστε να τις προσκομίσετε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης οπωσδήποτε πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι  23/10/2019. Άλλως, σας γνωρίζουμε πως θα καθυστερήσει η μισθοδοσία του μηνός Οκτωβρίου 2019 από τους αρμόδιους εκκαθαριστές, μέχρι την διευθέτηση του θέματος. Τα παραπάνω ορίζονται στο με αριθμ. 4959/20-09-2019 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ (Μονάδα Β1) του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Επίσης, μόνο οι αναπληρωτές/τριες που προσλήφθηκαν στα ΚΕΣΥ και καταθέτουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
 • Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 • Βεβαίωση πιστοποίησης (για πτυχίο ΙΕΚ)
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τραπεζικό λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (φωτοτυπία πρώτης σελίδας)
 3. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 5. Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ΠΡΟΣΦΑΤΟ (μόνο για έγγαμους ή/και με ανήλικα τέκνα). Σε περίπτωση που είστε γονείς τέκνου που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).

 1β) Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Γραφείο 5):

Μετά την υπογραφή του πρακτικού και συμβάσεων τους, προσέρχονται στο πρωτόκολλο, μόνο όσοι υποψήφιοι/ες θέλουν να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ή/και αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου για μισθολογική κατάταξη.

Σημειώνεται πως οι αιτήσεις αυτές (αναγνώρισης προϋπηρεσίας – αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου) είναι ξεχωριστές. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε αίτηση πρέπει να αριθμούνται να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ασχέτως αν έχουν κατατεθεί σε άλλη αίτησή σας), καθώς κάθε αίτηση λαμβάνει διαφορετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι αιτήσεις δεν είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν την ημέρα της πρόσληψης.

 Α. Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη

 Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-1016 (ΑΔΑ: 67NΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Τομέας Παιδείας με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν.4354/20015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» για την αναγνώριση προϋπηρεσίας  ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης. (Υπάρχει στα επισυναπτόμενα έγραφα)

γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Β. Δικαιολογητικά για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα – αν υπάρχει (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου  και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ) ή/και πρόγραμμα σπουδών εφόσον κρίνεται απαραίτητο).

 Οι παραπάνω αιτήσεις υπάρχουν στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις γνωματεύσεις ιδιωτών ιατρών οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες).

 2ο Βήμα: Προσέλευση στην Διεύθυνση  Eκπαίδευσης/ΚΕΣΥ στην οποία έχετε τοποθετηθεί.

Μετά την ανάληψη υπηρεσίας στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι αναπληρωτές που τοποθετούνται:

 • σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αυθημερόν
 • σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα προλήψεων των αντίστοιχων Διευθύνσεων και να φροντίσουν για την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ

 1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
 • Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 • Βεβαίωση πιστοποίησης (για πτυχίο ΙΕΚ)
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τραπεζικό λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (φωτοτυπία πρώτης σελίδας)
 3. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 5. Αριθμό Μητρώου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ)
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ΠΡΟΣΦΑΤΟ (μόνο για έγγαμους ή/και με ανήλικα τέκνα). Σε περίπτωση που είστε γονείς τέκνου που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)

Δεν θεωρείται ότι έγινε πρόσληψη του αναπληρωτή/τριας αν δεν ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήματα: 1) Υπογραφή πρακτικού ανάληψης υπηρεσίας, 2) Υπογραφή των συμβάσεων εις τριπλούν, 3) Επικοινωνία-προσέλευση με την Διεύθυνση εκπαίδευσης τοποθέτησης και ενημέρωσης των ενεργειών που θα ακολουθηθούν.

 Οι αναπληρωτές/τριες είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση όλων των βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρόσληψής τους. 

Όλοι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες παρακαλούνται να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (http://pdede.sch.gr) για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.

2019-10-04- ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΕΠ_ΕΒΠ

Συνημμένα Αρχεία: