Τροποποίηση της απόφασης με θέμα «Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αιτ/νίας»

100

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.30.1/15194/21-12-2018 (ΑΔΑ: 7ΝΗΤ4653ΠΣ-ΛΛΜ)
απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Συγκρότηση του
Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αιτ/νίας (Υπηρεσιακό Συμβούλιο)»6Ο7Λ4653ΠΣ-8Ξ5

Συνημμένα Αρχεία: