Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (1019-201-9900400) μηνός Σεπτεμβρίου 2019

83
ΨΓΔ54653ΠΣ-ΠΣ6

Συνημμένα Αρχεία: