Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2019 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

392

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8574/26-08-2019 ΣΟΧ 2/2019 (ΑΔΑ: 9ΛΡΜ4653ΠΣ-ΧΩ7) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, η οποία αναρτήθηκε στο κατάστημα της Δ/νσης Π.Ε. Αιτ/νίας και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αγρινίου και Ι.Π. Μεσολογγίου (στις 18-09-2019) και στο κατάστημα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Πατρέων (στις 19-09-2019) και αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου Δ.Ε ειδικότητας Οδηγών σχολικών λεωφορείων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), πλήρους απασχόλησης, και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2020, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημ. και Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (δ. Αγρινίου) του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνουμε ως εξής:

Α) Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η  ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από την

Τρίτη 24-09-2019 και λήγει την Πέμπτη 03-10-2019,

δηλαδή από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδες «Συνείδηση» και «ΤΑ ΝΕΑ της Αιτωλοακαρνανίας» του νομού Αιτωλοακαρνανίας με ημερομηνία δημοσίευσης 21-09-2019 και «Γνώμη» νομού Αχαΐας με ημερομηνία δημοσίευσης, 23-09-2019) και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Τόσο η ημέρα έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και η καταληκτική, πρέπει να είναι εργάσιμες.

Β) Συμπλήρωση – αναζήτηση εντύπου αίτησης  και τρόποι υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α και Σκαγιοπουλείου 1, Τ.Κ.: 262 22 – Πάτρα, υπόψη κ. Αργυροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2610 362418). Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης:

α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας και συγκεκριμένα στη διαδρομή http://pdede.sch.gr > Ανακοινώσεις > Προσλήψεις ΣΟΧ,

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πάτρα, 24-09-2019

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΔΕ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΟΧ 2-2019_9ΛΡΜ4653ΠΣ-ΧΩ7