Ανακοίνωση για τη διαδικασία πρόσληψης συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΟΧ 1/2019

299

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι:

Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης υποψηφίων συνοδών σχολικού λεωφορείου της με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/8624/27-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΡΕΚ4653ΠΣ-Μ9Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της σχολικής μονάδας Ειδ. Δημ. & Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (Δ. Αγρινίου) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

 ΚΑΛΕΙΤΑΙ

 να παρουσιαστεί στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 25α, Πάτρα), την Παρασκευή, 13-09-2019 προκειμένου να παραλάβει Παραπεμπτικό Έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας προς παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η παρακάτω υποψήφια:

ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ: ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η υποψήφια θα πρέπει να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Τρίτη,  17-09-2019, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της πρόσληψής της. Σε περίπτωση μη υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, η πρόσληψη δεν πραγματοποιείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ_ΣΟΧ 1 2019

Συνημμένα Αρχεία: