Ανακοίνωση αποφάσεων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΒΠ

2705

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ  ΕΒΠ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδου ΕΒΠ, οι οποίοι προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ με τις συνημμένες Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας να παρουσιαστούν την

Τετάρτη 11-09-2019 από 10.00-13:00

για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α στην Πάτρα.

Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Παρασκευή 13/09/2019 .

Όσοι δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

 

Διαδικασία Πρόσληψης

Οι αναπληρωτές/τριες, αφού ετοιμάσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω, ακολουθούν τα παρακάτω βήματα ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψής τους. 

 1. Προσέλευση στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α, Πάτρα) για ανάληψη υπηρεσίας στα παρακάτω τμήματα:

1α) Τμήμα Γ΄ Προσωπικού (Γραφείο 3):

Οι υποψήφιοι/ες προσέρχονται  στο Τμήμα Γ’ Προσωπικού  και υπογράφουν

α) την σύμβασή τους εις τριπλούν

β) το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας και

γ) καταθέτουν τις Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου και Ψυχιάτρου.

 

Σημειώσεις:

  • Πριν την υπογραφή των συμβάσεων θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., Διεύθυνση)
  • Πρωτότυπο αντίγραφο σύμβασης θα παραλάβετε στην συνέχεια από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία τοποθετηθήκατε
  • Σε περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης των Ιατρικών γνωματεύσεων κατά την ανάληψη υπηρεσίας, υποχρεούστε να τις προσκομίσετε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης οπωσδήποτε πριν την καταβολή της 1ης μισθοδοσίας.

1β) Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Γραφείο 5):

Μετά την υπογραφή του πρακτικού και συμβάσεων τους, προσέρχονται στο πρωτόκολλο, για να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας ή/και αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου για μισθολογική κατάταξη.

Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη 

Α) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας αναπληρωτή/ωρομίσθιου

Β)Ένσημα ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ)

Για προϋπηρεσίες από άλλους φορείς του Δημοσίου που αναγνωρίζονται για μισθολογική εξέλιξη (ΕΚΤΟΣ από τις εκπαιδευτικές προϋπηρεσίες ως αναπληρωτή/ωρομίσθιου) χρειάζεται  να καταθέσετε:

Α) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια: Η ιδιότητα με την οποία υπηρετήσατε, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών .

Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Β) Ένσημα ασφαλιστικού φορέα

Δικαιολογητικά για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου

Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα –  (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου  και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ) ή/και πρόγραμμα σπουδών (εφόσον το κρίνετε απαραίτητο).

 

Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις γνωματεύσεις ιδιωτών ιατρών οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες).

 

2. Προσέλευση στην Διεύθυνση  Eκπαίδευσης/ΚΕΣΥ στην οποία έχετε τοποθετηθεί

Μετά την ανάληψη υπηρεσίας στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι αναπληρωτές που τοποθετούνται:

 • σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αυθημερόν
 • σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα προλήψεων των αντίστοιχων Διευθύνσεων και να φροντίσουν για την κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών:

2α) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ

 1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
 • Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
 • Βεβαίωση πιστοποίησης (για πτυχίο ΙΕΚ)
 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 2. Τραπεζικό λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (φωτοτυπία πρώτης σελίδας)
 3. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
 5. Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (πρώην ΙΚΑ)
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, ΠΡΟΣΦΑΤΟ (μόνο για έγγαμους ή/και με ανήλικα τέκνα). Σε περίπτωση που είστε γονείς τέκνου που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)

Σημείωση: Όσοι τοποθετούνται σε ΚΕΣΥ, τα παραπάνω δικαιολογητικά τα καταθέτουν στην ΠΔΕ κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Δεν θεωρείται ότι έγινε πρόσληψη του αναπληρωτή/τριας αν δεν ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήματα:

1) Υπογραφή πρακτικού ανάληψης υπηρεσίας

2) Υπογραφή των συμβάσεων εις τριπλούν

3) Επικοινωνία-προσέλευση με την Διεύθυνση εκπαίδευσης τοποθέτησης και ενημέρωσης των ενεργειών που θα ακολουθηθούν.

Οι αναπληρωτές/τριες είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση όλων των βημάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρόσληψής τους. 

Όλοι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες παρακαλούνται να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (http://pdede.sch.gr) για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.

Ψ87Θ4653ΠΣ-2ΗΒ

 

ΨΕ2Θ4653ΠΣ-Δ4Δ

 

ΨΝΠΦ4653ΠΣ-ΛΛΤ

 

Ω55Χ4653ΠΣ-5ΤΝ

 

ΩΙΕ24653ΠΣ-ΩΥΣ

 

ΩΛ224653ΠΣ-5Σ8

 

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΒΠ - ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Υποδείγματα αιτήσεων κατά τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας

 

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Συνημμένα Αρχεία: