Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (1019-201-9900400) μηνός Αυγούστου 2019

129
99Ρ74653ΠΣ-ΡΩΖ

Συνημμένα Αρχεία: