Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων συνοδών σχολικού λεωφορείου (ΣΟΧ 1/2019)

504

Σε συνέχεια της εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/5642/09-07-2019 (ΑΔΑ:6ΔΟΑ4653ΠΣ-ΚΤ4) ΣΟΧ1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας στις 31-07-2019 και αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου Δ.Ε ειδικότητας Οδηγών σχολικών λεωφορείων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και ενός (1) ατόμου Δ.Ε. ειδικότητας Συνοδών, πλήρους απασχόλησης, και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/06/2020, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ειδικού Δημ. και Νηπ. Αγρινίου «Μαρία Δημάδη» (δ. Αγρινίου) του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων συνοδών σχολικού λεωφορείου.

Κατά των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες επιτρέπεται να ασκήσουν ένσταση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλ. από 02/9/2019 έως και την 11/09/2019.

 

Για τη διαδικασία πρόσληψης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

ΣΟΧ-1_2019-ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ ΣΟΧ1

 

ΣΟΧ1-2019-ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

Δείτε επίσης:

Ανακοίνωση πρόσληψης οδηγού – συνοδηγού της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου