Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020 στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

1283

Κατόπιν έκδοσης της α) αριθ. πρωτ. 131408/Ε4/24-8-2019 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/27-8-2019, ΑΔΑ: 6ΧΝ54653ΠΣ-ΝΨΡ) Υπουργικής απόφασης με θέμα: «Παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2018-2019»

και της β) αριθ. πρωτ. 133083/Ε4/28-8-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ) εγκυκλίου με θέμα: «Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την υποβολή αίτησης δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων για το διδακτικό έτος 2019-2020»

Η ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας καλεί

τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), τα οποία είναι ήδη εγγεγραμμένα στους οριστικούς πίνακες κατάταξης σχολικού έτους 2018-2019, όπως κυρώθηκαν από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και των οποίων παρατάθηκε η ισχύς ,εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν εκ νέου αίτηση δήλωσης προτιμήσεων για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές – ωρομίσθιοι σε α) δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ, Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων ορίζεται από την

Πέμπτη 29 Αυγούστου έως και τη

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 15:00

και  για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) Δυτικής Ελλάδας  θα γίνει αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση δήλωσης προτιμήσεων εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη και αν είναι εγγεγραμμένος στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο στην ΠΔΕ στους πίνακες της οποίας είναι ήδη εγγεγραμμένοι.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αριθ. πρωτ. 56267/Ε4/11-4-2018 (ΦΕΚ 1284 Β΄ – ΑΔΑ: ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1) Υπουργική απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2018 – 2019».

Η υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κωλύματα πρόσληψης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 3 της ως άνω Υ.Α. συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες, θα υποβληθεί από τους υποψήφιους με την πρόσληψή τους.

Ιδιαίτερα υπενθυμίζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 13 του μέρους Ε΄ της προαναφερθείσας Υ.Α.:  «Για τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει αίτηση αναπληρωτή σε περισσότερους του ενός κλάδου ΕΕΠ/ ΕΒΠ και στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης ή στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου αναστέλλεται η υποψηφιότητά τους στους πίνακες των λοιπών κλάδων. Σε περίπτωση πρόσληψης με μειωμένο ωράριο από τον πίνακα ενός κλάδου, οι υποψήφιοι παραμένουν διαθέσιμοι σε όλους τους πίνακες, μόνο για πρόσληψη με πλήρες ωράριο.»

Οδηγίες χρήσης εδώ:

Οδηγίες υποβολής αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών/τριών και ωρομισθίων κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ 2018-19

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Εγκύκλιος πρόσκλησης_ΨΠΓΑ4653ΠΣ-Β1Μ

 

ΨΩΙΘ4653ΠΣ-1Ω1 - 5-4-2018

Συνημμένα Αρχεία: