Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-2020

470

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
με αντικατάσταση του «Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.» σε «ΚΕΣΥ» στη σελίδα 2 Μαρούσι, 13/8/2019
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμ. 127529/Ε4/12-8-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020.».

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

  1. Οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο, στην οργανική τους θέση, ως εξής:

α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση.

β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΣΥ, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η αίτηση απόσπασης υποβάλλεται για έναν και μόνο φορέα ή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  1. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης, αποδεικτικά έγγραφα των λόγων απόσπασης που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 13/8/2019 έως και 22/8/2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ στα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ ότι σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο:

  • έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών κατά των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω εγκύκλιο (ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ) και
  • στην περίπτωση που μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων, επιθυμούν να ανακληθεί η απόσπασή τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησής της, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της, προκειμένου αυτή να εξεταστεί αρμοδίως.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΑΝΑΚΟΙΝ_ΩΗΠ14653ΠΣ-ΒΜ2