Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για το σχ. έτος 2019-2020

491

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η με αριθμ. 126292/Ε4/ 7-8-2019 (ΑΔΑ: ΡΧ6Π4653ΠΣ-ΖΚ2) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2019-2020 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2019-2020».

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

  1. Οι αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο, στην οργανική τους θέση ως εξής:

α. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΣΜΕΑΕ, στην οικεία Διεύθυνση.

β. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε ΚΕΣΥ, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΜΟΝΟ σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ υπηρετούν εκτός του νομού της οργανικής τους θέσης ΜΠΟΡΟΥΝ, για τη διευκόλυνσή τους, να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στη Δ/νση ή στην οικεία ΠΔΕ όπως αναφέρεται παραπάνω, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας

  1. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης, αποδεικτικά έγγραφα των λόγων απόσπασης που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη, 8/8/2019 έως και τη Δευτέρα, 19/8/2019.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ στα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ ότι σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών κατά των αποτελεσμάτων μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πιο πάνω εγκύκλιο (ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΡΧ6Π4653ΠΣ-ΖΚ2

Συνημμένα Αρχεία: