Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (1019-201-9900400) μηνός Ιουλίου 2019

32
ΩΠΕΗ4653ΠΣ-Χ00

Συνημμένα Αρχεία: