Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μεταθέσεων ΕΕΠ

456

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Δυτικής Ελλάδας  ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί οριστικός πίνακας κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των αιτουμένων μελών ΕΕΠ, που κατέχουν οργανική θέση στα ΚΕΣΥ  της περιοχής ευθύνης μας, καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση των αιτούντων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 92519/Ε4/7-6-2019 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ με θέμα: ‘’Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π. ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2019-2020».

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ στα ενδιαφερόμενα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ ότι σύμφωνα με το αριθμ. 115315/Ε4/17-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ9Θ4653ΠΣ-696) έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ & ΕΒΠ του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Καταληκτικές ημερομηνίες της διαδικασίας παραλαβής και ελέγχου των αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)»

τυχόν ενστάσεις θα εξετασθούν από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., μόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ & ΕΒΠ του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός 5 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης των μεταθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση αυτές δεν θα γίνονται δεκτές.

ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Ε.Ε.Π. ΑΠΟ ΚΕΣΥ ΣΕ ΚΕΣΥ Ή ΣΜΕΑΕ 2018-19