Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

683

Οι υποψήφιοι για την επιλογή τους ως μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)  δύνανται να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις κατά του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 22/7/2019 έως 24/7/2019 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 7 της με αριθμ. 77877/Δ7 υ.α. (ΦΕΚ Β 1752, 17-5-2019) : με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλ. Δ/νση (email): mail@dellad.pde.sch.gr

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους υπογεγραμμένη στην παραπάνω ηλ. δ/νση

Συνημμένα Αρχεία: