Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)

713

Οι υποψήφιοι για την επιλογή τους ως μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.)  δύνανται να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις κατά του πίνακα δεκτών  υποψηφίων εντός αποκλειστικής προθεσμίας από 12/7/2019 έως 16/7/2019 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 7 της με αριθμ. 77877/Δ7 υ.α. (ΦΕΚ Β 1752, 17-5-2019) : με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλ. Δ/νση (email): mail@dellad.pde.sch.gr

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους υπογεγραμμένη στην παραπάνω ηλ. δ/νση

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Συνημμένα Αρχεία: