Πρόσκληση υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ – 8-5-2019 Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών

5334

8-5-2019: Προσοχή! Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών

Σύμφωνα με την αριθμ. 67327/Ε4/30-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8Ε4) Πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με θέμα «Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.»

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όσοι κατέχουν τα ειδικά τυπικά και γενικά προσόντα που ορίζονται στις αριθμ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες Γ2 και Γ1 αντίστοιχα του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 για την πλήρωση των κενών θέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) & Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και για την κάλυψη των αντίστοιχων λειτουργικών αναγκών,

ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ειδική έντυπη αίτηση μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ των ανωτέρω προκηρύξεων,

από την Τετάρτη 8/5/2019 έως και την Παρασκευή 7/6/2019

σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να καταθέσουν την πιο πάνω αίτηση με τα δικαιολογητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, καλούνται να προσέλθουν στα γραφεία της πιο πάνω Περιφερειακής Διεύθυνσης (Ακτή Δυμαίων 25Α και Σκαγιοπουλείου, Πάτρα – 1ος όροφος, ΓΡΑΦΕΙΟ 5 (Πρωτόκολλο) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,

εντός της πιο πάνω προθεσμίας καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και αποκλειστικά από τις 9.00 έως και 12.30.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν απόδειξη κατάθεσης-παραλαβής της αίτησής τους (αριθμ. πρωτοκόλλου.)

Η πιο πάνω πρόσκληση, η ειδική έντυπη αίτηση υποβολής δικαιολογητικών και οι αριθμ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: http://pdede.sch.gr/

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2019-2020 ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ

 

ΥΑ πρόσκλησης ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ_(ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ)

 

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 που αφορούν στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) αντίστοιχα