Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)

229

Προσοχή: Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ και όχι ΕΒΠ-ΕΕΠ

20190425 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ)
20190425 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ
Προκήρυξη - Αρ. 3ΕΑ2019 - ΕΑΕ

20190425 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ σε μορφή Word