Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (1019-201-9900400) μηνός Φεβρουαρίου 2019

67
Ω0564653ΠΣ-23ΚΙ-Στοιχεία-εκτέλεσης-προϋπολογισμού-της-ΠΔΕΔΕ-1019-201-9900400-μηνός-Φεβρουαρίου-2019