Οδηγίες για την ανάληψη υπηρεσίας προσληφθέντων αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

361

Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές/τριες κλάδων EIΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ οι οποίοι/ες προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ΕΔΕΑΥ με τις συνημμένες στην Ανακοίνωση Αποφάσεις πρόσληψης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας να παρουσιαστούν την

Δευτέρα 18/02/2019 από 09:00-12:00

για να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α , Α΄ όροφος στην Πάτρα.

Σε περίπτωση κωλύματος, καταληκτική ημερομηνία για την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται η Παρασκευή 22/02/2019 και ώρα 12:00.

Όσοι/ες δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον οικείο Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

 

Διαδικασία Πρόσληψης

Οι αναπληρωτές/τριες, αφού ετοιμάσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω,  προσέρχονται στην ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α , Α΄ όροφος στην Πάτρα και ακολουθούν τα παρακάτω βήματα :

 

ΒΗΜΑ 1ο : Τμήμα Γ΄ Προσωπικού της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Γραφείο 3):

 • Υπογραφή πρακτικού ανάληψης υπηρεσίας (ισχύει για ΟΛΟΥΣ)
 • Κατάθεση των κάτωθι δικαιολογητικών (ισχύει ΜΟΝΟ για όσους αναπληρωτές τοποθετήθηκαν στα ΚΕΔΔΥ):
 1. Ατομικά στοιχεία αναπληρωτή ( βλ. υπόδειγμα )
 2. Ευκρινής φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΙΒΑΝ)
 3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία αποδεικτικού ΑΦΜ και ΔΟ Υ
 5. Φωτοτυπία αποδεικτικού ΑΜΚΑ και ΑΜΑ (ΑΜ ΙΚΑ)
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

(Σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης)

 

 • Υπογραφή σύμβασης εις τριπλούν

Προσοχή: α) Πριν την υπογραφή των συμβάσεων παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία. (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Α.Δ.Τ., Διεύθυνση)

β) Πρωτότυπο αντίγραφο σύμβασης θα παραλάβετε στην συνέχεια από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία τοποθετηθήκατε

 

 • Κατάθεση πρωτότυπων Ιατρικών Γνωματεύσεων Παθολόγου ή Γενικού γιατρού και Ψυχιάτρου, Δημοσίου ή Ιδιώτη, ότι μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους

Προσοχή: α) Στις γνωματεύσεις πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια η ημερομηνία και η ειδικότητα του ιατρού –να μην αναφέρεται  μόνο π.χ. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ .

β) Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

γ) Σε περίπτωση αδυναμίας κατάθεσης των Ιατρικών γνωματεύσεων κατά την ανάληψη υπηρεσίας, υποχρεούστε να τις προσκομίσετε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  σε κάθε περίπτωση  πριν την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας.

δ) Υποψήφιοι που εργάστηκαν κατά το σχολικό έτος 2017-18, υποχρεούνται να προσκομίσουν νέες Ιατρικές γνωματεύσεις.

 

BHMA 2ο :  Γρ. Πρωτοκόλλου της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Γραφείο 5):

 Κατάθεση αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας για το ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ για μισθολογική κατάταξη (ΜΚ ) με συνημμένα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παρακάτω (βλ. συνημμένο έντυπο αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης)

Προσοχή: Για τη μισθολογική εξέλιξη υπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα που έχουν διανυθεί πριν τις 31/12/2016 και μετά την 01/01/2018.Οι προϋπηρεσίες στα ενδιάμεσα διαστήματα δεν λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το Ν.4354/2015 και την αριθμ.πρωτ.2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Για να δικαιούται ο αναπληρωτής/τρια χορήγηση επόμενου Μισθολογικού Κλιμακίου (ΜΚ) από αυτό του εισαγωγικού (ΜΚ1), πρέπει η προϋπηρεσία του να είναι μεγαλύτερη από 2 έτη για το ΕΕΠ και 3 για το ΕΒΠ ή το διάστημα αυτό να συμπληρωθεί εντός του τρέχοντος διδακτικού έτους. Αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, δεν απαιτείται να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, καθώς δεν θα μεταβληθεί το μισθολογικό του κλιμάκιο.

 

 • Κατάθεση αίτησης αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου για το ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ για μισθολογική κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με συνημμένα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται παρακάτω (βλ. συνημμένο έντυπο αίτησης)

Δικαιολογητικά για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη από το ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 169228/Ε2/12-1016 (ΑΔΑ: 67NΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Τομέας Παιδείας με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν.4354/20015 στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς» για την αναγνώριση προϋπηρεσίας  ο ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να προσκομίσει:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης. (βλ. συνημμένο)

γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Δικαιολογητικά για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη από το ΠΥΣΕΕΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

 • Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα –  (σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου συνυποβάλλεται  μετάφραση και αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ)
 • Ό,τι άλλο έγγραφο κρίνετε απαραίτητο για την απόδοση συνάφειας (πρόγραμμα σπουδών, οδηγός σπουδών κ.λ.π.)

 

BHMA 3o: Προσέλευση στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία έχετε τοποθετηθεί για την έναρξη μισθοδοσίας και καταχώρισή σας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Μετά την ανάληψη υπηρεσίας στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, οι αναπληρωτές που τοποθετούνται:

 • σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας θα πρέπει ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 • σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα προσλήψεων αναπληρωτών των αντίστοιχων Διευθύνσεων .

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ  ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.1744/18-4-2018 (ΑΔΑ:Ω6ΨΖ4653ΠΣ-Λ0Ζ) ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:

 1. Δεν θεωρείται ότι έγινε πρόσληψη του αναπληρωτή/τριας αν δεν ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήματα: 1) Υπογραφή πρακτικού ανάληψης υπηρεσίας 2) Υπογραφή των συμβάσεων εις τριπλούν 3) Επικοινωνία-προσέλευση στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία τοποθετήστε και αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ.
 1. Όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες).

Πάτρα, 15/2/2019

Όλοι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες παρακαλούνται να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (http://pdede.sch.gr) για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.

Υποδείγματα αιτήσεων κατά τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας

Συνημμένα Αρχεία: