Επανάληψη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πλαίσιο της ημερίδας EUROSCOLA 2018-2019

37