ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΣΥ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ημερών από την ανάρτησή του, ήτοι από 29/10/2018 έως 31/10/2018. Οι ενστάσεις απευθύνονται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ΣΕΕ, Προϊσταμένων ΚΕΣΥ & ΚΕΑ Δυτικής Ελλάδας και υποβάλλονται ιδιοχείρως στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (pdede@sch.gr) ή τηλεομοιοτυπία (Fax: 2610 362410) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της ενιστάμενου/νης.

Συνημμένα Αρχεία: