ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕΣΥ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

50

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ημερών από την ανάρτησή του, ήτοι από 29/10/2018 έως 31/10/2018. Οι ενστάσεις απευθύνονται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής ΣΕΕ, Προϊσταμένων ΚΕΣΥ & ΚΕΑ Δυτικής Ελλάδας και υποβάλλονται ιδιοχείρως στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας (Ακτή Δυμαίων 25Α, 26222, Πάτρα) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (pdede@sch.gr) ή τηλεομοιοτυπία (Fax: 2610 362410) και σε κάθε περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή του/της ενιστάμενου/νης.

Συνημμένα Αρχεία: