Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

1512

Ενημέρωση για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ και ΔΕ Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα στη Γραμματεία του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την αίτηση και τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι ενδιαφερομένοι/ες μόνιμοι/ες και αναπληρωτές/τριες ΕΕΠ & ΕΒΠ στην υπηρεσία μας, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας από το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας, αλλά και για την διαδικασία έγκρισης αυτών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Ι. Ισχύον νομικό καθεστώς:

 • Κεφάλαιο Β΄(Περιορισμοί των υπαλλήλων), άρθρο 31 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄(Υ.Κ.) με τίτλο «Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή»:

«1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. 3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ΄ επάγγελμα άσκηση εμπορίας. 4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ».

 • άρθρο 14 παρ. 16 του ν. 1566/1985: « Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται εάν προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημοσίων σχολείων» (αριθμ. 2968/2006 Ατομ. Γνωμ. του Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΠΘ, που έχει γίνει δεκτή από την τότε Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, στις 8-8-2007).
 • Οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) εφαρμόζονται τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής (μόνιμους, αναπληρωτές ωρομίσθιους (σχετ. αριθμ. ΝΣΚ 247/97 και ΝΣΚ 56/2001).

ΙΙ) Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

Ως ιδιωτικό έργο ή εργασία νοείται κάθε έργο ή εργασία, το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο ορισμένης σύμβασης μίσθωσης έργου ή παροχής εξαρτημένης εργασίας προς ιδιώτη εργοδότη έναντι αμοιβής.

 • Άρθρο 681 Α.Κ. «Με τη σύμβαση έργου ο εργολάβος έχει υποχρέωση να εκτελέσει το έργο και ο εργοδότης να καταβάλει τη συμφωνημένη αμοιβή». Στη μίσθωση ή σύμβαση έργου αντικείμενο είναι το αποτέλεσμα της εργασίας, γι’ αυτό και η ποσότητα, το είδος, ο χρόνος και γενικά οι όροι αυτής – που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος- αποτελούν προσωπική υπόθεση εκείνου που οφείλει το αποτέλεσμα.
 • Άρθρο 648 Α.Κ. «Με τη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό. Σύμβαση εργασίας υπάρχει και όταν ο μισθός υπολογίζεται κατά μονάδα της παρεχόμενης εργασίας ή κατ΄ αποκοπήν, αρκεί ο εργαζόμενος να προσλαμβάνεται ή να απασχολείται για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο». Στη μίσθωση ή σύμβαση εργασίας αντικείμενο είναι όχι το αποτέλεσμα της εργασίας, αλλά αυτή η ίδια η εργασία που παρέχεται είτε με την μορφή της «μίσθωσης ανεξαρτήτων υπηρεσιών» είτε με την μορφή της «σύμβασης εξαρτημένης εργασίας».
 • Ο όρος «επάγγελμα» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει τη σταθερότητα σε ορισμένη κατηγορία εργασίας και είναι το σύνολο από μια σειρά όμοιων ή οικονομικά συγγενών πράξεων, που επιχειρούνται με πρόθεση να συνεχιστούν για αόριστο και πάντως μακρό χρονικό διάστημα και που αποβλέπουν στο βιοπορισμό. Επομένως, τα στοιχεία της έννοιας του επαγγέλματος είναι η συνοχή, δηλαδή η σταθερή επανάληψη των ιδίων ενεργειών, η διάρκεια, δηλαδή η μόνιμη απασχόληση σε ορισμένο οικονομικό τομέα και το εισόδημα, δηλαδή η αμοιβή από τον εργοδότη (Γ. Δ. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο, 1995, σελ. 243).
 • Ως «ελεύθερο επάγγελμα» νοείται εκείνο στο πλαίσιο του οποίου η εργασία παρέχεται όχι με εξαρτημένη σχέση, ούτε με υπαλληλική σχέση, γενικότερα, αλλά υπό τη μορφή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου με διαρκή, σταθερή και συστηματική απασχόληση επί συγκεκριμένου αντικειμένου ή εν πάση περιπτώσει , επί οικονομικά συγγενών αντικειμένων και σκοπό το βιοπορισμό, όχι μόνο κυρίως αλλά και δευτερευόντως, γι΄ αυτό και η έννοια του ελεύθερου επαγγέλματος δεν αναιρείται από τη μερική κατά χρόνο ημερήσια απασχόληση (σχετική η αριθμ. 378/2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

 ΙΙΙ) Ερμηνεία διατάξεων

 1. Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΥΚ) ο νομοθέτης θέτει εμμέσως, αλλά με σαφήνεια τον κανόνα της απαγόρευσης άσκησης από τον υπάλληλο ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή και ρητά την εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση, όμως, της συμβατότητας του εν λόγω έργου ή εργασίας με τα καθήκοντα της θέσης του και της μη παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας (σχετική η αριθμ. 397/2012 γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος ΝΣΚ). Περαιτέρω το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τις αριθμ. 382/2008 και 436/2012 γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας Διακοπών, κατά πλειοψηφία και ομόφωνα αντίστοιχα, έχει δεχθεί ότι «η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα αναφέρεται στην εν γένει άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, προκειμένου να συμπεριλάβει κάθε εξωυπηρεσιακή επαγγελματική δραστηριότητα του υπαλλήλου, όπως η άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ.
 2. Ο νομοθέτης θέτει υπό τον έλεγχο του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου συγκεκριμένες εξωυπηρεσιακές δραστηριότητες των υπαλλήλων, προκειμένου να αποφευχθεί σύγκρουση του ιδιωτικού συμφέροντος με το συμφέρον της υπηρεσίας (σχετ. η αριθμ. 436/2012 γνωμοδότησης της Ολομέλειας Α΄ Διακοπών του ΝΣΚ).

iii.Απαγορεύεται ρητά η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. συμμετοχή σε οποιαδήποτε προσωπική εμπορική εταιρεία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη), περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία, η ιδιότητα του διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ΑΕ κ.λ.π.).

iv. Ο νομοθέτης με την παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζει ρητά ότι «εξακολουθούν να ισχύουν ειδικές απαγορευτικές διατάξεις», όπως για παράδειγμα το άρθρο 3 παρ. 2 του π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο εκπαιδευτής υποψήφιος οδηγός απαγορεύεται να είναι υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή συνταξιούχος αυτών. Επίσης, απαγορεύεται στους δημόσιους εκπαιδευτικούς (με τους οποίους εξομοιώνεται το μόνιμο ΕΕΠ (αλλά και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) να διδάσκουν σε Ιδιωτικά Σχολεία και Φροντιστήρια (άρθρο 14 παρ. 16 του ν. 1566/1985).

v. Στην περίπτωση, κατά την οποία, ασκείται από τον υπάλληλο ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή χωρίς τη χορήγηση προηγούμενης άδειας από το υπηρεσιακό συμβούλιο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. θ΄ του άρθρου 107 των Ν.2683/9.2.1999 και 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6, περ. κε του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-5-2015) για ενδεχόμενο διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος. Επίσης, σύμφωνα με την ερμηνεία του υπαλληλικού κώδικα (εκδ. Σάκκουλα), σελ. 240, «Κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 ΥΚ» (η αναφορά γίνεται για το Π.Δ. 611/1977 –ΦΕΚ198Α΄) «απαιτείται σχετική άδεια μόνον για την υπό του υπαλλήλου επ΄ αμοιβή άσκηση ιδιωτικού έργου και όχι για την χωρίς αυτήν άσκηση ιδιωτικού έργου. Στην απαγόρευση του ως άνω άρθρου εμπίπτουν και οι εν αδεία κανονική ή αναρρωτική τελούντες υπάλληλοι (ΣΕ717/1972, 707, 3025/1970)».

IV. Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή από το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας.

 1. Αίτηση του/της υπαλλήλου προς το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας (βλέπε συνημμένο υπόδειγμα)

Ο/η υπάλληλος θα πρέπει στην αίτησή του/της:

 • να ζητά την χορήγηση άδειας που αφορά σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ.
 • Το παραπάνω έργο ή εργασία να προσδιορίζεται από τον/την υπάλληλο επακριβώς (τόπος, χρόνος, ώρες απασχόλησης, είδος, αντικείμενο και συνθήκες απασχόλησης). Ιδιαίτερα, πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος έναρξης και λήξης του αιτούμενου έργου ή εργασίας.
 • Δέον είναι να προσκομίζονται και αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις έργου ή εργασίας, βεβαιώσεις των εργοδοτών κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτουν σαφώς όλα τα παραπάνω αναφερόμενα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η αίτηση είναι αόριστη και δεν προσδιορίζονται σαφώς τα παραπάνω, δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος από το Συμβούλιο της προϋπόθεσης του άρθρου 31 παρ. 1 του Υ.Κ., και συγκεκριμένα η συμβατότητα της εξωυπηρεσιακής απασχόλησης με τα καθήκοντα της θέσης και η μη παρεμπόδιση της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας, και η αίτηση θα κρίνεται απορριπτέα.

 1. Βεβαίωση του Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος ή του Προϊστάμενου/ης του ΚΕΔΔΥ σχετικά με την παρεμπόδιση ή μη της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και της εύρυθμης λειτουργίας αυτής λόγω της χορήγησης σχετικής άδειας στον ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση ανάθεσης διδακτικού έργου ως Επιστημονικοί ή Εργαστηριακοί Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Δημόσια ΙΕΚ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο οικείο ΠΥΣΕΕΠ, ενώ για την παροχή διδακτικού έργου σε ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, πέραν της αίτησης και των λοιπών ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να επισυνάπτουν και βεβαίωση για το ύψος της αμοιβής. Ειδικότερα, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 774501/Ε1/13-5-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ « … (στην) αμοιβή του εκπαιδευτικού για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα δεν τίθεται όριο απολαβών, εφόσον αυτές φορολογούνται ανάλογα με το ύψος τους και δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στη βεβαίωση του φορέα η αμοιβή του αιτούμενου εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση, όμως, που ο εκπαιδευτικός δηλώνει ότι απασχολείται και σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. τόσο με σχέση δημοσίου δικαίου, όσο και στο πλαίσιο σύμβασης ιδιωτικού δικαίου, η απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης στο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35, παρ. 2 του Υ.Κ. στον Δημόσιο τομέα κάμπτεται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) η δεύτερη απασχόληση δεν θα πρέπει να είναι με πλήρες ωράριο εργασίας,

β) σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 25 του Ν.4354 (ΦΕΚ 176 τ. Α΄/16-12-2015) για υπαλλήλους που υπάγονται στο νέο μισθολόγιο και «οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση σε άλλο φορέα από αυτόν της οργανικής τους θέσης λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης τους και το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται»,

γ) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με το οποίο «οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7… απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου», δηλ. το ποσό των 4.631 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που θέτει η αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) νέα διορθωμένη εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Η αποστολή των παραπάνω μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυδρομική επιστολή , είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σκαναρισμένα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdede@sch.gr (με την ένδειξη «για το ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Ελλάδας»).

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία :

 • Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται πριν την έναρξη του έργου, ώστε να έχει το Συμβούλιο τον επαρκή χρόνο για να αποφανθεί για την χορήγηση ή μη αυτής.
 • Ως ημερομηνία έναρξης της χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στον/στην οικείο/α Διευθυντή/ντρια ή στον/στην Προϊστάμενος/η του ΚΕΔΔΥ.
 • Σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.

V. Ουσιαστική κρίση του συμβουλίου

Ο νομοθέτης απαιτεί την άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σε υπάλληλο μόνο ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, προκειμένου αυτό να ελέγξει την τήρηση και την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων. Ο έλεγχος της συνδρομής των όρων και των προϋποθέσεων ανήκει στην ουσιαστική κρίση του εκάστοτε συμβουλίου, το οποίο προβαίνει σε αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και αποφαίνεται επ’ αυτών, θετικά ή αρνητικά, με βάση τα πραγματικά περιστατικά που τίθενται ενώπιον του κατά περίπτωση.

Σημειώνουμε ότι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο πρέπει να ελέγξει :

την συμβατότητα του αιτούμενου έργου ή εργασίας με τα καθήκοντα της θέσης του/της υπαλλήλου, και δη να είναι σύμφωνο με το αντικείμενο της αρμοδιότητας, να μην συγκρούεται το ιδιωτικό συμφέρον του/της υπαλλήλου με το συμφέρον της υπηρεσίας, να μην μειώνει το κύρος αυτής κλπ. Μάλιστα, από το σκεπτικό της αριθμ. 436/2012 γνωμοδότησης της Ολομέλειας Διακοπών του ΝΣΚ που έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας προκύπτει ότι «αν από το υποβληθέν αίτημα του υπαλλήλου προκύπτει η επιδίωξη παροχής ιδιωτικού έργου προς πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες υπάγονται στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας του, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει είτε σύγκρουση του ιδιωτικού του συμφέροντος προς τους εξυπηρετούμενους από την υπηρεσία αυτή σκοπούς, αλλά και, ευρύτερα, προς οποιονδήποτε άλλο θεμιτό σκοπό που έχει τεθεί προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος, είτε και σύγχυση μεταξύ του δημοσίου καθήκοντός του και της κάθε φορά ασκούμενη από τον υπάλληλο ιδιωτικής δραστηριότητας με εμφανή τον περαιτέρω κίνδυνο να τρωθεί το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας, τότε το αιτηθέν έργο ή εργασία πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης».

την μη παρακώλυση της εκτέλεσης της υπηρεσίας του υπαλλήλου λόγω της άσκησης του συγκεκριμένου έργου ή εργασίας. Συγκεκριμένα, το συμβούλιο ελέγχει την μείωση της απόδοσης του υπαλλήλου, «την ενδεχόμενη κόπωση που μπορεί να επιφέρει ή άσκηση του ιδιωτικού έργου ή εργασίας και την συνεπακόλουθη απροθυμία ή παραμέληση άσκησης των κυρίων καθηκόντων του» (σχετ. η αριθμ. 436/2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας Διακοπών του ΝΣΚ που έχει γίνει δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας.

– το εκάστοτε υπηρεσιακό συμβούλιο δύναται να εξετάσει και το ενδεχόμενο να θίγονται έστω κι έμμεσα άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι ή κατηγορίες εργαζομένων. Επομένως, το συμβούλιο ΔΥΝΑΤΑΙ κατά την διαδικασία της ουσιαστικής κρίσης του να λάβει υπόψη του και το ενδεχόμενο αυτό και να κρίνει, κατά περίπτωση, αν θα χορηγήσει ή όχι άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου στον/στην αιτούμενο/η υπάλληλο (σχετ. το αριθμ. πρωτ. 191928/Ε2/26-11-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ)

– Αναφορικά με τον χρονικό περιορισμό της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς και κατ΄ επέκταση στους ΕΕΠ ή ΕΒΠ (μόνιμους, προσωρινούς αναπληρωτές, ωρομίσθιους) ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΜΕ ότι:

με την αριθμ. πρωτ. 2968/12-07-2006 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από την τότε Υπουργό Παιδείας, «το ζήτημα καθορισμού, εκ μέρους του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, συγκεκριμένου χρονικού περιορισμού στην ιδιωτική απασχόληση των εκπαιδευτικών (ήτοι δέκα ώρες κατ’ ανώτατο όριο), δεν συνάγεται από καμιά διάταξη ούτε ευθέως ούτε κατά παραπομπή στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 18 του Ν. 1566/85 που προβλέπει τη δεκάωρη υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών στα σχολεία». Συνεπώς, το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο οφείλει κάθε φορά να διερευνά μόνο το ενδεχόμενο η πολύωρη απασχόληση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού να αποτελεί ή όχι αιτία παρεμπόδισης της ομαλής εκτέλεσης των εκπαιδευτικών του καθηκόντων, δυνάμενο, άλλωστε κατ’ εκτίμηση των συγκεκριμένων συνθηκών, να περιορίσει τις ώρες απασχόλησης εκτός υπηρεσίας (σχετ. το αριθμ. πρωτ. 774501/Ε1/13-5-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ).