Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

299

Διαβάστε στο συνημμένο έγγραφο για την τοποθέτηση στις κενές θέσεις του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, βάσει της αξιολογικής τους σειράς στον κυρωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα και ανά κλάδο εκπαίδευσης.

Συνημμένα Αρχεία: