ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΔΑ: ΩΡΕΚ4653ΠΣ-Μ9Π)

45

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 30/8/2018 EΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9/2018

Συνημμένα Αρχεία: