ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΆΡΙΘΜ.ΣΟΧ1/2018 (ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ-ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΙΔΟΧ (ΑΔΑ) ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

38

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), που εδρεύει στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας, και συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Συνημμένα Αρχεία: