ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΕΝΙΑΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

37

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους, ήτοι:

από Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018 έως και την Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:00

Οι ενστάσεις υποβάλλονται: α) ιδιοχείρως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ακτή Δυμαίων 25Α, Πάτρα (1ος όροφος), ή β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): pdede@sch.gr (Θα αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής και αρ. πρωτοκόλλου στον αποστολέα) ή γ) με τηλεομοιοτυπία (fax): 2610 362421 & 2610 362410.