Τροποποίηση της αρ. 50591/Γ1/23-03-2017 Απόφασης ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 6Π8Π4653ΠΣ-ΦΥΦ), όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις ΥΠΠΕΘ αρ. 140636/Γ1/25-08-2017 (ΑΔΑ: ΨΚ5Ξ4653ΠΣ-ΑΝΜ) και αρ. 202446/Γ1/21-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΞ3Ψ4653ΠΣ-5Ι6).

45

Συνημμένα Αρχεία: