Τροποποίηση της αρ. 50591/Γ1/23-03-2017 Απόφασης ΥΠΠΕΘ, με θέμα: «Συγκρότηση του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΑΔΑ: 6Π8Π4653ΠΣ-ΦΥΦ).

36

Συνημμένα Αρχεία: