Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) απόφασης Σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

61

Αριθμ. Φ.35.3/6982   

Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) απόφασης Σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ.4 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-1-2013) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

2.    Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 2-10-2008) με θέμα « Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

3.    Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-2002) υπουργική απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»

4.    Την αριθμ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/9-4-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης- Παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων».

5.    Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ίδρυσης των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6.    Το αριθμ. πρωτ. 65626/Γ6/15-5-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ’ με θέμα «Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης».

7.    Το αριθμ. πρωτ. 70257/Γ6/23-5-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ’ με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων επί του 65626/Γ6/15-05-2013 εγγράφου μας».

8.    Το αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/4127/31-5-2013 έγγραφό μας προς το ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής /Τμ. Γ’ με θέμα: «Πρόταση για τη συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας».

9.    Το αριθμ. πρωτ. 143862/Γ6/07-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ /Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ’ με θέμα «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)».

10.    Το αριθμ. πρωτ. 3073/Γ6/10-1-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ /Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ’ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ και τη συγκρότηση των ΕΔΕΑΥ».

11.    Τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρ-μοδιότητάς μας.

12.    Το αριθμ. πρωτ. 243/12-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας με θέμα «Πρόταση τροποποίησης Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)».

13.    Την αριθμ. Φ.35.3/317/13-1-2016 (ΦΕΚ 95/τ. Β/ 26-1-2016) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) απόφασης Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας»

14.    Την αριθμ. Φ.35.3/13462/22-11-2016 (ΦΕΚ 4194/ τ. Β’/27-12-2016) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 (ΦΕΚ 269/ τ. Β’/7-2-2014) απόφασης Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας».

15.    Την αριθμ. 100575/Δ3/15-6-2017 (ΦΕΚ 2103/ 19-6-2017) υπουργική απόφαση με θέμα «Μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και καθορισμός των τομέων και ειδικοτήτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ)».

16.    Το αριθμ. πρωτ. 7030/28-6-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας με θέμα «Πρόταση τροποποίησης σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)».

17.    Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) απόφαση Σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως προς το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών της Π.Ε. Αχαΐας και το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Πύργου της Π.Ε. Ηλείας, ως ακολούθως: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Αγρινίου μετονομάζεται σε ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου
2 16ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου
3 6ο Νηπιαγωγείο Αγρινίου
4 17ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πατρών μετονομάζεται σε ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ Το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Πύργου μετονομάζεται σε ΣΔΕΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/ 29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ. Β’/7-2-2014) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πάτρα, 11 Ιουλίου 2017 Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ