Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29−1−2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β΄/7−2−2014) Απόφασης Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

37

Αριθμ. Φ.35.3/317

Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 (ΦΕΚ 269/ τ.Β’/7-2-2014) Απόφασης Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/30-1-2013) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

2.    Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α702-10-2011) με θέμα «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

3.    Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ.Β’/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π/ θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

4.    Την αριθμ. Φ.350.2/32/Δ1/2-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΦΙ9-Η4Ε) Υπουργική Απόφαση με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

5.    Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ίδρυσης των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

6.    Το αριθμ. πρωτ. 65626/Γ6/15-5-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ’ με θέμα «Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης».

7.    Το αριθμ. πρωτ. 70257/Γ6/23-5-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ’ με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων επί του 65626/Γ6/15-05-2013 εγγράφου μας».

8.    Το αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/4127/31-5-2013 έγγραφο μας προς το ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής /Τμ. Γ’ με θέμα: «Πρόταση για τη συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας».

9.    Το αριθμ. πρωτ. 143862/Γ6/07-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ’ με θέμα «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.»

10.    Το αριθμ. πρωτ. 3073/Γ6/10-1-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ’ με θέμα «Δι-ευκρινήσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ και τη συγκρότηση των ΕΔΕΑΥ».

11.    Τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας.

12.    Το αριθμ. πρωτ. 243/12-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Π.Ε. Αιτωλ/νίας με θέμα «Πρόταση τροποποίησης Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)»

13.    Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί-ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) Απόφαση Σύστασης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως προς το Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Αγρινίου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Επαγγελματικό Γ/ σιο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξη ς (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου
2 16ο Νηπ/γείο Αγρινίου
3 8ο Νηπ/γείο Αγρινίου
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/ 29-1-2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β’/7-2-2014) απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.