Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014)

57

Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις (Αξιολόγηση Δ.Υ.)

Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014)