Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

65

Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α730-1-2013) με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α702-10-2008) με θέμα «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

3.    Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β716-10-2002) υπουργική απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».

4.    Την αριθμ. Φ.350.2/32/Δ1/2-1-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΦΙ9-Η4Ε) υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκαν και τοποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

5.    Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ίδρυσης των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

6.    Το αριθμ. πρωτ. 65626/Γ6/15-5-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ.Γ’με θέμα «Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης».

7.    Το αριθμ. πρωτ. 70257/Γ6/23-5-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ.Γ’ με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων επί του 65626/Γ6/15-05-2013 εγγράφου μας».

8.    Το αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/4127/31-5-2013 έγγραφό μας προς το ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής /Τμ.Γ’με θέμα: «Πρόταση για τη συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας».

9.    Το αριθμ. πρωτ. 143862/Γ6/07-10-2013 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ.Γ’ με θέμα «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.)».

10.    To αριθμ. πρωτ. 3073/Γ6/10-1-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ.Γ’με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ και τη συγκρότηση των ΕΔΕΑΥ».

11.    Τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας μας.

12.    Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), με τα αντίστοιχα κέντρα υποστήριξης τους στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ

ΣΔΕΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημ. Σχολείο Παραλίας
2 2ο Δημ. Σχολείο Παραλίας
3 6ο Δημ. Σχολείο Πατρών
4 36ο Δημ. Σχολείο Πατρών
5 61ο Δημ. Σχολείο Πατρών

 

ΣΔΕΥ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με Κέντρο Υποστήριξης το 2ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημ. Σχολείο Οβρυάς
2 29ο Δημ. Σχολείο Πατρών
3 39ο Δημ. Σχολείο Πατρών
4 41ο Δημ. Σχολείο Πατρών
5 47ο Δημ. Σχολείο Πατρών

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο στο Φάσμα Αυτισμού Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 17ο Δημ. Σχολείο Πατρών
2 21ο Δημ. Σχολείο Πατρών
3 25ο Νηπ/γείο Πατρών
4 1ο Δημ. Σχολείο Κ.Αχαΐας
5 Γυμνάσιο Κ. Αχαΐας

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΠΑΤΡΩΝ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Κωφών & Βαρηκόων Πατρών, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 48ο Δημ. Σχολείο Πατρών
2 49ο Δημ. Σχολείο Πατρών (Τ.Ε. κωφών & βαρηκόων)
3 56ο Δημ. Σχολείο Πατρών
4 64ο Δημ. Σχολείο Πατρών
5 47ο Νηπ/γείο Πατρών

 

ΣΔΕΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Αιγίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 4ο Νηπ/γείο Αιγίου
2 Δημ. Σχολείο Αβύθου
3 6ο Δημ. Σχολείο Αιγίου
4 7ο Δημ. Σχολείο Αιγίου
5 4ο Γυμνάσιο Αιγίου

 

ΣΔΕΥ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΡΩΝ με Κέντρο Υποστήριξης το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Πατρών, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 6ο Γυμνάσιο Πατρών
2 10ο Γυμνάσιο Πατρών
3 14ο Γυμνάσιο Πατρών
4 58ο Νηπ/γείο Πατρών
5 62ο Νηπ/γείο Πατρών

 

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Αχαΐας με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 15ο Γυμνάσιο Πατρών
2 16ο Γυμνάσιο Πατρών
3 21ο Γυμνάσιο Πατρών

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Μεσολογγίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

 

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 2ο Δημ. Σχολείο Μεσολογγίου
2 3ο Νηπ/γείο Μεσολογγίου
3 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου
4 Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου
5 Γυμνάσιο Κατοχής

 

ΣΔΕΥ 1ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 1ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
2 3ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
3 4ο Διημ. Σχολείο Αγρινίου
4 5ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου

 

ΣΔΕΥ 2ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το 2ο Ειδικό Δημ. Σχολείο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 6ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
2 11ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
3 12ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
4 16ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου

 

ΣΔΕΥ ΕΛΕΠΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΛΕΠΑΠ Δημ. Σχολείο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 20ο Δημ. Σχολείο Αγρινίου
2 1ο Δημ. Σχολείο Αγ. Κων/νου
3 2ο Δημ. Σχολείο Αγ. Κων/νου
4 Δημ. Σχολείο Δοκιμίου
5 2ο Δημ. Σχολείο Θεστιέων

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Βόνιτσας, αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημ. Σχολείο Βόνιτσας
2 1ο Νηπ/γείο Βόνιτσας
3 Γυμνάσιο Βόνιτσας
4 Δημ. Σχ. Παλαίρου

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
2 3ο Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
3 6ο Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
4 6ο Νηπ/γείο Ναυπάκτου
5 Δημ. Σχολείο Αντιρρίου

 

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου, αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1Ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
2 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου
3 2ο Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
4 4ο Δημ. Σχολείο Ναυπάκτου
5 Γυμνάσιο Αντιρρίου

 

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Αγρινίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1Ο Γυμνάσιο Αγρινίου
2 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου
3 6ο Γυμνάσιο Αγρινίου
4 7ο Γυμνάσιο Αγρινίου

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Επαγγελματικό Γ/σιο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 4ο Γυμνάσιο Αγρινίου
2 16ο Νηπ/γείο Αγρινίου
3 6ο Νηπ/γείο Αγρινίου

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Πύργου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημ. Σχολείο Πύργου
2 3ο Δημ. Σχολείο Πύργου
3 4ο Δημ. Σχολείο Πύργου
4 5ο Δημ. Σχολείο Πύργου
5 7ο Δημ. Σχολείο Πύργου

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Αμαλιάδας, αποτελούμενο από τις κάτωθι ι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημ. Σχολείο Αμαλιάδας
2 5ο Δημ. Σχολείο Αμαλιάδας
3 6ο Δημ. Σχολείο Αμαλιάδας
4 3ο Γ/σιο Αμαλιάδας
5 1ο Δημ. Σχολείο Βαρθολομιού

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Λεχαινών, αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 1ο Δημ. Σχολείο Βάρδας
2 Δημ. Σχολείο Μανωλάδας
3 Δημ. Σχολείο Ν. Μανωλάδας
4 Δημ. Σχολείο Τραγανού
5 Γυμνάσιο Βάρδας

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Δημ. Σχολείο Κρεστένων, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 Δημ. Σχολείο Κρεστένων
2 Δημ. Σχολείο Ζαχάρως
3 Γυμνάσιο Κρεστένων

 

ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Πύργου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 2ο Δημ. Σχολείο Πύργου
2 Γυμνάσιο Πελοπίου

 

ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ με Κέντρο Υποστήριξης το ΕΕΕΕΚ Πύργου, αποτελούμενο από τις κάτωθι ΣΜΕΑΕ και σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.):

Α/Α Σχολική μονάδα ΕΑΕ
1 2ο Γυμνάσιο Πύργου
2 Γυμνάσιο Αρχ. Ολυμπίας

 

Με την παρούσα απόφαση καταργείται η αριθμ. Φ.35.3/8589/4-11-2013 απόφαση μας με θέμα: «Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας» η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3001/τ.Β’/ 26-11-2013

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 29 Ιανουαρίου 2014

Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ