ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ LLP 2013

21

Προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LLP 2013
Οι κύριες προθεσμίες είναι οι ακόλουθες:
1. Κινητικότητα μεμονωμένων μαθητών στο πλαίσιο του Comenius 3 Δεκεμβρίου 2012
2. Comenius, Grundtvig: Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση
Πρώτη προθεσμία: 16 Ιανουαρίου 2013
περαιτέρω προθεσμίες: 30 Απριλίου 2013, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Περίοδος άσκησης σε θέση βοηθού στο πλαίσιο του Comenius  31 Ιανουαρίου 2013
3. Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πολυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα 31 Ιανουαρίου 2013
4. Leonardo da Vinci: Πολυμερή σχέδια μεταφοράς  καινοτομίας 31 Ιανουαρίου 2013
5.Leonardo da Vinci: Κινητικότητα (συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo Da Vinci) 1 Φεβρουαρίου 2013
6. Πρόγραμμα Jean Monnet 15 Φεβρουαρίου 2013
7. Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις· Comenius: Συμπράξεις Comenius Regio· Grundtvig: Εργαστήρια 21 Φεβρουαρίου 2013
8. Grundtvig: Περίοδοι άσκησης σε θέση βοηθού, σχέδια εθελοντισμού για ηλικιωμένα άτομα 28 Μαρτίου 2013
9. Εγκάρσιο πρόγραμμα: Βασική δραστηριότητα 1 — Εκπαιδευτικές επισκέψεις
πρώτη προθεσμία  28 Μαρτίου 2013, δεύτερη προθεσμία 15 Οκτωβρίου 2013
Για τις επισκέψεις και τις ανταλλαγές στο πλαίσιο του Grundtvig και για τις προπαρασκευαστικές επισκέψεις στο πλαίσιο όλων των τομεακών προγραμμάτων υπάρχουν διάφορες προθεσμίες ειδικά για κάθε χώρα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου εθνικού φορέα στη χώρα τους.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2013 — EAC/S07/12
Πρόγραμμα διά βίου μάθησης (LLP) (2012/C 232/04) θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ: http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/gen_cal/gencall_2013/General_Call_for_Prop.pdf

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments