Επιδοτούμενο σεμινάριο εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ψηφιακών πηγών- Βίλνιους, Λιθουανία

27

«Development of learning design skills for enhancing students’ key competences”
Βίλνιους, Λιθουανία (28 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου 2013)
Το σεμινάριο εντάσσεται στις δράσεις του ευρωπαϊκού έργου Open Discovery Space (http://www.opendiscoveryspace.eu/) και φορέας διοργάνωσης είναι η Metis Baltic. Στόχος του είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών ως προς την αναζήτηση και αξιοποίηση ψηφιακών πηγών εκπαιδευτικού περιεχομένου, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό με τη χρήση ψηφιακών πηγών, την ανάδειξη καλών πρακτικών, τη συνεργασία, τη δικτύωση και την επαγγελματική ανάπτυξη που στοχεύει στην καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων των μαθητών.To σεμινάριο θα περιλαμβάνει αφενός θεωρητική κατάρτιση και επιλέον Εργαστήρια πρακτικής εφαρμογής. Στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων.  Κύρια γλώσσα εργασίας είναι η Αγγλική.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των Προγραμμάτων Comenius (για εκπαιδευτικούς σχολικής εκπαίδευσης) και Grundtvig (για εκπαιδευτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης):http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=34358
Η αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από το δικτυακό τόπο του IKY(www.iky.gr) και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι 17 Σεπτεμβρίου 2012.
Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το ΙΚΥ, εκτός της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, απαιτείται επιπλέον να αποσταλούν) στο ΙΚΥ (σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 17 Σεπτεμβρίου τα εξής:
1)    Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση, με σφραγίδα και υπογραφή από τη Διεύθυνση του σχολείου
2)    Βεβαίωση προεγγραφής στο σεμινάριο, η οποία αποστέλλεται από το φορέα διοργάνωσης
3)    Εκτύπωση του προγράμματος του σεμιναρίου
4)    Βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά
5)    Πιστοποίηση βασικής γνώσης της κύριας γλώσσας του σεμιναρίου σε απλό αντίγραφο
6)    Βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου ότι ο εκπαιδευτικός υπηρετεί στο συγκεκριμένο σχολείο κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, όπου θα αναφέρεται και ο αριθμός των ωρών εργασίας
7)    Επιλέον μόρια δίνονται σε εκπαιδευτικούς που δεν παρακολούθησαν το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση οι αιτούμενοι εκπαιδευτικοίν υποβάλλου Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνουν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Για επιπλέον πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής:

  • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ΙΚΥ: www.iky.gr, τηλ. 210- 3726317 (κ. Κατραβάς, Υπεύθυνος αιτήσεων Comenius & Gruntvig)

ODS Winter School newsletter 2012 (PDF)

Συνημμένα Αρχεία:

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments